Delrapport: Aldersgruppe - 35-44 år

Hva er viktig for deg?

Bakgrunnsspørsmål 1. Kjønn

  A) Kvinne 47
  B) Mann 19
  C) Vil ikke svare 1

Bakgrunnsspørsmål 2. Aldersgruppe

Ikke tilgjengelig i denne rapporten.

Bakgrunnsspørsmål 3. Høyeste fullførte utdanning

  A) Barne- og ungdomsskole 0
  B) Videregående skole 9
  C) Fagskole 6
  D) Treårig høyere utdanning 22
  E) Femårig høyere utdanning eller mer 29
  F) Ingen utdanning 0

Bakgrunnsspørsmål 4. Sivilstand

  A) Enke/enkemann/gjenlevende partner 0
  B) Enslig 8
  C) Bor med familie 3
  D) Gift/registrert partner 27
  E) Samboer 24
  F) Separert/skilt 2

Bakgrunnsspørsmål 5. Hvor bor du?

  A) Hallingby (3516 og 3525) 2
  B) Haugsbygd (3514) 6
  C) Heradsbygda (3518) 7
  D) Hønefoss (3510, 3511, 3512, 3513, 3515, 3517 og 3519) 31
  E) Nes i Ådal (3524) 2
  F) Sokna (3534) 0
  G) Tyristrand (3533) 8
  H) Annet 8

1. Hvor opplever du at sentrum i byen/tettstedet ditt er?

2. Markerte steder på kartet som må tas vare på i byen/tettstedet ditt?

3. Markerte steder på kartet som oppleves som mindre gode å være i byen/tettstedet ditt?

4. Bruker du Petersøya?

  A) Ja 14
  B) Nei 6

5. Hvordan bruker du Petersøya i dag?

  A) Gå tur 14
  B) Sykle 4
  C) Lufte hunden 3
  D) Grille 1
  E) Bade 2
  F) Leke og ballspill
  G) Annet
Annet
Det er ingen kommentarer.

6. Hva savner du på Petersøya?

7. Hvis du ikke er fysisk aktiv i dag, hva skal til for at du skal være mer fysisk aktiv?

  A) Flere opparbeidete turstier 15
  B) Flere gang- og sykkelveier 21
  C) Bedre tilrettelagt for ulike funksjonshemminger 2
  D) Bedre belysning 16
  E) Flere sitteplasser 3
  F) Bedre skilting og merking 14
  G) Bedre tilgang til treningssenter 4
  H) Flere organiserte aktiviteter 6
  I) Annet 1

8. Går du på tur i nærområdet ditt?

  A) Ja 42
  B) Nei 0

9. Markerte steder på kartet hvor du går på tur i nærområdet ditt?

10. Hvilke service- og tjenestetilbud er viktige for deg å ha i din by/tettsted?

  A) Apotek 8
  B) Barnehage 13
  C) Base for hjemmetjeneste 1
  D) Bibliotek 4
  E) Bilverksted
  F) Busstilbud 14
  G) Dagligvarebutikk 29
  H) Fysioterapi 2
  I) Hjelpemiddelsentral
  J) Klesbutikk
  K) Kommunal informasjonstjeneste
  L) Lege 9
  M) Barne- og ungdomsskole 20
  N) Spisested 8
  O) Sykehjem 1
  P) Tannlege 2
  Q) Taxi
  R) Treningstilbud 3

11. Er det noe som mangler med det eksisterende service- og tjenestetilbudet i byen/tettstedet ditt?

Kafé, pub, skateparkFå restauranter/pub på nordsiden.Jeg opplever at barnehage og skoletilbudet har blitt betydelig dårligere enn da vi flyttet hit. Spesielt i forhold til lav lærertetthet og manglende evne til å følge opp elever som trenger tilrettelegging. Dessuten har vi mistet nærskolen vår, noe som har redusert verdien av å bo sentralt i betydelig grad. Ikke bare er veien lenger, men tilbudet har blitt også blitt betydelig dårligere da skolen er overfyllt, lærere sykemeldt og læringsmulighetene dermed betydelig redusert. Apotek, kafé, treningstilbud, godt nok busstilbud TrenningsenterIkke noe jeg kommer påVanskelig å komme seg dit selv om det er rett i nærheten og midt i bysentrum pga dårlige gangveier, overganger for rullestol/elektrisk 4-hjuling, ikke tilrettelagt for ulike funksjonshemminger, heller ikke helse/pustevennlig med sterkt duftende blomster i parkarealer som f.eks syrin, det er også mye parfyme innendørs i butikker og kommunale steder fra parfymerte produkter, ansatte, vaskemidler osvBusstilbud er veldig dårlig. Spesielt for Almemoen område.åpningstider kan bli bedre - lengre åpent.. åpningstider kan bli bedre - lengre åpent.. Jeg savner vinbar og restaurant med høy kvalitet for en «all-nighter». Savner også at småbarnsfamilien kan bruke byen i helgene og etter arbeid i ukedagene. Mer for unge/ungdommer. Utesteder, spisesteder etc. Gode bussforbindelser til HelgelandsmoenBedre informasjon på nett samt mulighet til søknader over webFor dårlig vedlikehold på skoler, for lite midler til drift av skoler (læremidler, spesialundervisning, for få lærere), for vanskelig å få sykehjemsplass, for dårlig tilbud i hjemmetjenesten, for lite Helsesykepleier-tilbud i skolen, for lite å ta seg til på barnas uteområder på enkelte skolerVet lite om det. Vet ikkeNei, men denne spørreundersøkelsen begrenser veldig oss fra bygdene som bare får velge tre ting som er viktig i våre tettsteder. Det blir litt juks, for da kan vi ikke velge nye ting som trengs, men må kun stemme for å «bevare» det vi har.Jeg opplever et bedre fastlegetilbud i nabokommunen. LANG vei til badet, og ingen kollektivtilbud dit. Ingen gode arenaer for å koordinere samkjøring Kafé

12. Hvor ofte bruker du service- og tjenestetilbud i sentrum av byen/tettstedet ditt?

  A) Daglig 11
  B) Ukentlig 23
  B) Månedlig 4
  B) Aldri 2

13. Hvordan kommer du deg dit?

  A) Til fots 6
  B) Sykkel 5
  C) Buss 1
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 23
  F) Passasjer i personbil 2
  G) Annet 1

14. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere?

  A) At bussen går oftere 8
  B) At bussen går fra der jeg bor 6
  C) Billigere bussbillett 6
  D) Pendlerparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 12
  F) Annet 6

15. Hva skal til for at du skal gå eller sykle oftere?

  A) Flere gang- og sykkelveier 22
  B) Bedre mulighet for å leie/låne sykkel 4
  C) Tryggere sykkelparkeringer 4
  D) Det er ikke aktuelt å gå eller sykle 2
  E) Annet 5

16. Hvor ofte reiser du til Hønefoss?

  A) Daglig 7
  B) Ukentlig 10
  C) Månedlig 1
  D) Aldri 1

17. Hvordan kommer du deg vanligvis til Hønefoss?

  A) Til fots 0
  B) Sykkel 1
  C) Buss 2
  D) Taxi 0
  E) Sjåfør i personbil 16
  F) Passasjer i personbil 0
  G) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

18. Hva skal til for at du velger å ta bussen oftere til Hønefoss?

  A) At bussen går oftere 8
  B) At bussen går fra der jeg bor 1
  C) Billigere bussbillett 5
  D) Penderparkering ved bussholdeplassene 0
  E) Det er ikke aktuelt å ta buss 5
  F) Annet 0
Annet
Det er ingen kommentarer.

19. Er det andre ting du synes er viktig for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike?

Sosiale møteplasser, grønne lunger, skilta og merkede nærturløyper, Gang- og sykkelveier fra tettstedene til Hønefoss FremkommelighetDet bør legges tilrette for at brukere av tjenster blir møtt med vennlighet, klohet og respekt når de ber om hjelp i vanskelige livssituasjoner. Det bør jobbes for å bygge gode nabolag hvor folk kan være trygge og skape relasjoner seg i mellom. Store enheter i skole og barnehage bør unngås (det er avleggs), slik at de som går der lett kan treffe hverandre også på fritiden. Jeg mener virkelig at denne kommunen må jobbe for å få en varmere og vennligere holdning mot mennesker som bor her. Jeg vet hvor ille det kan stå til med helse og omsorg-tjenesten i kommunen, der har de en heftig jobb å gjøre. Sosialt nettverkInkludering i prosesser og planer. Åpenhet. God infrastruktur, rikholdig kulturliv, høyt aktivitetsnivå innen idrett og friluftsliv. God integrasjon av tilbud/tjenester..Vet ikke Bedre kulturell tilbudSlutte å se ned på sykdom, annerledeshet, funksjonshemminger osv, slutte å kalle grupper for sårbare osvTryg og God kommunikasjon. mindre skatter og avgifter, mer sosiale aktiviteter, aktiviteter i sentrum for alle, gode hjelpemidlermindre skatter og avgifter, mer sosiale aktiviteter, aktiviteter i sentrum for alle, gode hjelpemidlerGodt kulturtilbud, Enkelt å få tilgang til hjelpVi trenger en sikker og trygg sykkel/gangvei fra Haugsbygd til sentrum. Jeg hadde syklet hver dag om vi hadde hatt dettte på plass.Rett kompetanse og tid til å utføre tjenester god inntektNeiAt det satses på helse og utdanningneiFamilieFlere bruerMer tjenester for psykiske plager for barnPsykisk helseKommunen har en slett helsepolitikk.Bør være lettere å få kvalifisert hjelp når man trenger detTilgang på sykehjem, avlastningEn avis som skriver artikler med positivt fortegn er utrolig viktig. Bedre tilbud for pårørende Kommunens personalpolitikk, ansette gode ledere, tranperens og god informasjon i forkant og etterkant av beslutninger, at initiativ blir verdsatt og løftet framHa tilgang til omsorgtjenester når man trenger det.tilstrekkelig tilgjengelige resursser med relevant faglig bakgrunnEt bedre aktivitetstilbud på SFO, at fritidsaktiviteter kan gjøres her før kl. 15.00, isteden for etter kl. 17/18. Eksempel: fotball, håndball, kor, brettspill, teater, kunst, lafting. Vil da også kunne nå barn fra familier med vedvarende lav inntekt. Info om muligheter og bedre tilretteleggingAt de forskjellige instansene i kommunen kommuniserer bedre. Har nylig vært pårørende til et eldre menneske som trengte tilrettelegging i hjemmet for å klare seg. Dårlig kommunikasjon mellom sykehus, hjemmetjeneste og hjelpemiddelsentral. Hverdagen hadde vært bedre i kommunen for pårørende hvis vi ikke føler at vi må stå på krava hele tiden for å sikre de aller eldste den tryggheten de har krav på. Ut ifra erfaringer som venner md utfordrende livssituasjon rundt sjukdom og hjelp fra kommunen gruer jeg meg til å bli eldre/sykere på Ringerike. Det virker å ha mye med dårlig ledelse, dårlig standard på utdanning og og lav yrkesetikk å gjøre, pluss at kommunen må spar penger og bare gir de tjenestene som er lovpålagt. Det virker å være dårlig koordinert, og kampen for de sliter ut allerede slitne pårørende. Hvordan det blir for meg som ikke har pårørende å hjelpe meg gruer jeg meg til. Bedre bemanning i skoler og barnehager. Trygge gangveier til sentrum via norderhov og vesterntangen. V