Hva er viktig for deg?

Digital rapport

Innledning

Hva er viktig å ha i nærheten av der du bor, og hva skal til for at du skal trives og ha en god hverdag i Ringerike kommune?

Temaer i undersøkelsen: fysiske og sosiale omgivelser, bolig, tjenestetilbud, hvordan du reiser i hverdagen, teknologi, helse og omsorg. Vi ønsket svar fra alle aldersgrupper, men underveis i undersøkelsen fikk du ulike spørsmål avhengig av hvor gammel du var.

Vi utviklet en egen digital løsning hvor vi kombinerte tradisjonell undersøkelse med en kartportal hvor du kunne legge inn dine innspill. Undersøkelsen ble avholdt i perioden 1. november til 22. november 2020 og var et tverrfaglig samarbeid mellom sektorene Helse og Strategi og utvikling.

Resultatene av undersøkelsen er fremstilt i én hovedrapport og i fem delrapporter som sorterer på bakgrunnsspørsmålene kjønn, aldersgruppe, høyeste fullførte utdanning, sivilstand og bosted.

Temaene i undersøkelsen var forankret følgende av FNs bærekraftsmål.

Sammendrag

«Hva er viktig for deg» undersøkelsen ble avholdt 1. november til 22. november 2020, og er et tverrfaglig samarbeid mellom helse og omsorg, og strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. Tanken bak undersøkelsen er å kartlegge hva innbyggerne ønsker i nærheten av der de bor, og hva som skal til for å trives i Ringerike. Her har innbyggerne blitt bedt om å svare på spørsmål innenfor: helse og omsorg, de fysiske og sosiale omgivelsene i kommunen, bosted, service- og tjenestetilbud, reisevaner og teknologi. Spørsmålene i undersøkelsen ble justert ut ifra hvilken aldersgruppe og bosted respondenten tilhørte.

På bakgrunn av det pågående koronapandemien ble undersøkelsen laget digitalt, og lagt ut på kommunens hjemmeside. Utvalget i undersøkelsen er derfor innhentet gjennom brukere av kommunens nettside, og gjennom promotering på facebook. Undersøkelsen var utformet med enkelt språk og kart, der innbyggerne ble stilt spørsmål med svaralternativ, tekstbokser for lengre svar og kartspørsmål. Kartspørsmål ble benyttet for at innbyggerne skulle tegne og markere områder i kommunen, for å visualisere steder som bør tas vare på eller som trengte forbedring.

Totalt var det 249 innbyggere som deltok i undersøkelsen, der hoveddelen av respondentene var innbyggere i aldersgruppen 35-44 år med treårig utdanning. Flesteparten av respondentene var også fra Hønefoss, og var gift. De viktigste funnene i undersøkelsen viser at innbyggere som ikke er fysiske aktive ønsket mer gang- og sykkelveier, turstier og belysning. Undersøkelsen viste også at innbyggerne mente at dagligvarebutikk og busstilgang er det viktigste tilbudet i byen/tettstedet. På den andre siden, svarte både respondenter fra Hønefoss og tettstedene at bil var det foretrukne framkomstmiddelet for å komme seg til service- og tjenestetilbud. Respondentene oppga at det var for få avganger med buss til sentrum, som gjorde at bilen ble mer foretrukket. Noen respondenter mente også at buss ikke var aktuelt. Når det kommer til kartspørsmålene i undersøkelsen, ble det markert 425 steder i kommunen som respondentene mente bør tas vare på. Det ble også markert 317 steder som respondenter opplevde som mindre gode. Respondenter med bosted i Hønefoss ble også stilt spørsmål om bruken av Petersøya, der flesteparten av respondentene svarte at de tar i bruk Petersøya for å gå tur.

Se hovedrapporten nå