Gang- og sykkelnettverket

Hvor går eller sykler du i dag, og hva med i fremtiden?

Digital medvirkning

I forbindelse med den pågående pandemie ble administrasjonen nødt til å legge til rette for en digital medvirkning innenfor flere fagområder. Dette gjaldt også for medvirkning knyttet til gang- og sykkelvegnettet i kommunen. Administrasjonen laget derfor en egen kartportal hvor man kunne legge inn forslag og kommentere og i tillegg stemme på disse.

Den digitale medvirkningen ble avholdt fra 1. september til 1. november 2020.

Innspill

I denne medvirkningen ønsket vi å få innbyggernes forslag til nye gang- og sykkelveger, hvilke gang- og sykkelveger ville du brukt mest hvis de blir bygd eller utbedret? I tillegg kunne du legge inn eksisterende problemområder.

I kartet var allerede eksisterende gang- og sykkelveger lagt inn, samt mange planlagte som ennå ikke er bygget. I tillegg hadde administrasjonen i kommunen foreslått noen nye tiltak som innbyggerne kunne kommentere og stemme på. Vi ga også innbyggerne muligheten til å legge inn problempunkter for gående og syklende rett i kartet. Dette kunne f.eks. være skumle kryss, manglende fotgjengerfelt eller manglende lenker. Alle innspillene ble publisert anonymt i kartløsningen, slik at andre kunne kommentere og stemme på disse innspillene.

Totalt har det kommet inn 178 innspill fra innbyggerne i medvirkningen. Av disse er det 123 som har blitt stemt på. Det er totalt 65 personer som har kommet med innspill. Administrasjonen i kommunen har kommet med 38 forslag til nye tiltak. Av disse er det 33 som har blitt stemt på. Man finner en komplett liste over disse innspillene og forslag til tiltak bakerst i rapporten fordelt på de som har fått stemmer, og de som ikke har fått stemmer. Det er laget en rangeringsliste fra 1. til 10. plass og fra 11. til 30. plass av de som har fått flest stemmer.

Det er kommet inn totalt 6 254 stemmer til sammen på innspillene. Av disse har 6 203 vært positive stemmer med "tommel opp". Innbyggernes innspill har fått 5 672 av disse stemmene. Av disse har 5 629 vært positive stemmer med "tommel opp". Det er totalt 656 personer som har stemt på de forskjellige innspillene

Bruk av innspill

Kommunen hovednett for gang- og sykkelveger er i dag definert i kommunedelplanen for gående og syklende fra 1995. Kartet er begrenset til kun Hønefossområdet, inkludert Heradsbygda og Tolpinrud. Igjennom denne medvirkningen ønsket vi å få innspill fra hele kommunen! Disse innspillene vil nå være et viktig kunnskapsgrunnlag for kommunen i både vår egen arealplanlegging, men også prioritering av tiltak langs kommunale veier og når vi skal spille inn prioriteringer til fylke- og riksveger. Også i det pågående arbeidet med en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan og kommunens arealdel vil disse innspillene være viktige.

Resultatene av avstemning vil kunne gi en indikasjon på hvilke tiltak som er viktigst for innbyggerne, som igjen kan være med på å se hvilke tiltak som bør prioriteres. Resultatene blir publisert når kartleggingen er ferdig og vil være viktig kunnskapsgrunnlag for kommunen.

Se hovedrapporten nå